Novinky & Aktualizácie
 

Zmluvný servis

SERVISNÁ ZMLUVA JE NAJLEPŠIA STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA.

Servisná zmluva vás zbaví starostí a obáv pred možnou haváriou, umožní Vám plne sa sústrediť na Vašu prácu. Podstatu zmluvného servisu najlepšie vystihujú 2 slová: Spoľahlivosť a Istota.
Servisná zmluva predstavuje maximálny komfort pri správe a prevádzke výpočtovej techniky Vašej firmy.

V texte mižšie nájdete podrobný popis o tom ako to naozaj funguje, a že sa takýto zmluvný servisný vzťah naozaj oplatí. Celé to však vieme tiež zhrnúť zhrnúť do pár riadkov:

Prečo sa rozhodnúť pre servisnú zmluvu? - Pretože šetrí peniaze.

Pre zákazníka je to istota bezporuchovej prevádzky za vopred známu cenu a poistenie proti vysokým nákladom na opravy

a pre servisnú organizáciu je to istota stáleho zákazníka.

 

Výhody voči bežnému nezmluvnému servisu:

 • Komplexnosť – za celé IT zodpovedá jedna servisná organizácia, so skúsenosťami a kvalifikovaným personálom.
 • Cenová výhodnosť - Neporovnateľne nižšia cena mesačného paušálu oproti platu a ďalším nákladom na trvalého zamestnanca + ďalšie náklady na školenia, prepravu, dovolenky, PN, atď. Nasadenie technika on-site - na mieste
 • Finančné plánovanie - Istá cena zahŕňajúca všetky náklady servisnej organizácie (hodinová sadzba, cesty, výjazdy, zasielanie tovaru,...) – odpadajú nepredpokladané náklady na servis.
 • Preventívnou starostlivosťou sú závady odstraňované skôr, ako vznikne celková havária systému, alebo nastane pokazenie zariadenia. Eliminujú sa tým náklady, škody, prestoje a straty, čo zvyšuje efektívnosť Vašej firmy.
 • Klienti s uzavretou servisnou zmluvou majú v prípade nahlásenia závady najvyššiu časovú prioritu.
 • Flexibilnosť – individuálna dohoda pre najvhodnejší termín realizácie opravy aj mimo bežných pracovných hodín/dní s garantovanou dobou zásahu od 48hodín do 4hodín. Podľa potreby aj pohotovosť od 5x8 do 7x24 hod.
 • Bezplatný poradenský servis – doporučenie najhodnejších konfigurácií zariadení, softvéru, sieti a internetu vzhľadom k stavu a povahe známych procesov v prostredí klienta.
 • Ochrana investícií a zvýšenie bezpečnosti práce - dohľad nad bezpečnosťou vašej firmy z hľadiska uloženia dát aj z hľadiska úniku/poškodenia údajov firmy (napr. z internetu)
 • Externá správa a dohľad vedie používateľov IT k vyššej disciplíne pri práci s PC
 • Výrazné zľavy na poskytnuté služby nad rámec zmluvy ako aj dodávky HW&SW.
 • Ochrana záujmov spoločnosti - Zastupovanie v IT oblasti pred tretími stranami.
 • Garancie kvality a zmluvne dohodnutých parametrov. Pri nedodržaní vzniká možnosť penalizácie, resp. vyrovnania, ktoré sa voči zamestnancovi nedá nárokovať.

Náplňou zmluvy je:

 • komplexná starostlivosť o prevádzku výpočtovej techniky firmy
 • administrácia a správa OS, LAN, tlačových storage a iných subsystémov podľa dohody
 • pravidelné profylaktické prehliadky - detekcie a odstraňovanie závad
 • aktualizácie SW, bezpečnostné záplaty, SW údržba
 • výber, obstaranie a inštalácia HW a SW komponentov
 • riešenie hardvérových a softvérových problémov
 • inštalácie a konfigurácie nového hardvéru
 • inštalácie a konfigurácie nového programového vybavenia
 • záloha a archivácia dát
 • komplexná antivírová ochrana
 • návrh štruktúry IT a optimalizácia výkonu
 • poradenstvo a školenia pre používateľov
 • voliteľná reakčná doba od nahlásenia servisného prípadu
 • bezplatné zápožičky techniky počas opravy
 • vedenie evidencie a pravidelné reporty stavu techniky, údržby a opráv – záznamové knihy.

Pravidelnou kontrolou a údržbou zariadení sa predchádza prípadným škodám na majetku spôsobených ich nesprávnou funkciou.

Zároveň vzniká možnosť predĺženia záruky na kompletnú inštaláciu počas platnosti servisnej zmluvy.
Pravidelné kontroly vykonané odbornou inštalačnou firmou doporučujú všetci výrobcovia technológií, prevádzkovatelia IT a väčšina poisťovní.

 

 

Servisná zmluva pre zariadenia Print&Copy (tlačiarne a kopírky)

Pri uzavrení zmluvy so servisnou organizáciou, platí zákazník dohodnutý paušál za 1 stranu/kópiu.
V cene zmluvného servisu sú zahrnuté:

 • dodávky spotrebného materiálu ( toner, developer, fotovalec ) papier (podľa dohody)
 • všetky náhradné diely - podliehajúce periodickej výmene aj ostatné, ktoré sú menené v dôsledku poruchy
 • kompletný prevádzkový servis stroja (všetky druhy údržieb ) – práca technika
 • všetky opravy prevádzkou vzniknutých porúch
 • náhradný stroj počas opravy, ak táto trvá dlhšie ako (...zmluvne dohodnutý počet...) pracovných dní
 • prednostný servisný zásah do (...zmluvne dohodnutý počet...) hodín
 • všetky dopravné náklady vzniknuté zabezpečovaním predmetnej servisnej činnosti
 • predĺžená záruka

Prednosti zmluvného servisu:

Pre zákazníka

 • Istota bezporuchovej prevádzky, pretože servisná organizácia vykonáva preventívny servis
  v plánovaných intervaloch, aby predchádzala poruchám a následným výpadkom v prevádzke stroja
 • Vopred známe prevádzkové náklady - mesačný počet kópií je násobený zmluvnou cenou za 1 str..  Materiálové náklady sú zahrnuté v cene za stranu.
 • Úspora nákladov na skladovanie spotrebného materiálu.
 • V prípade výpadku v prevádzke stroja prednostný servisný zásah
 • Záruka počas trvania zmluvy

Pre servisnú organizáciu

 • plánovanie skladu dielov podliehajúcich periodickej výmene
 • optimalizácia servisných nákladov

 

Prečo sa rozhodnúť pre servisnú zmluvu P&C?

Pretože šetrí peniaze


Pre zákazníka je to istota bezporuchovej prevádzky za vopred známu cenu a poistenie proti vysokým nákladom na opravy a pre servisnú organizáciu je to istota stáleho zákazníka.

Z tohto pohľadu je významným prínosom zmluvného servisu posilnenie dôvery voči servisu a stanovenie presných zásad účtovania poskytnutých služieb. Servisná firma totiž nemôže pri tejto forme vykázať (a prípadne účtovať) svojvoľne väčší objem prác a výmenu čo najväčšieho počtu dielov (náklady na oboje by pri operatívnom servise musel znášať užívateľ prístroja), ale na bezporuchovej prevádzke stroja, pretože všetky náklady navyše hradí z vlastných prostriedkov na úkor svojho zisku.

 

Na presnejšie určenie výšky paušálnej ceny za plánované služby, prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie s požiadavkou na vypracovanie cenovej ponuky. Prosím počítajte s tým, že cenovej ponuke musí samozrejme predchádzať krátky audit IT techniky a zariadení, ktoré využívate a oboznámenie sa s rozsahom požadovaných služieb. Až následne Vám môžeme zodpovedne určiť efektívnosť a prínos týchto služieb pre Vašu organizáciu.

Kontakt nájdete na tomto linku